Trhové miesto

30.12.2021

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o predaji na trhu") ustanovuje povinnosti obcí, fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole ich dodržiavania a definuje trhové miesto.

Za trhové miesto, v zmysle zákona, je považované trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj. Za trhovisko predmetný zákon považuje nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, pod tržnicou rozumie kryté zariadenie trvale a účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarňach (v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní) a na prenosných zariadeniach.

Príležitostným trhom je miesto určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve, ktoré je časovo obmedzené a vyhradené na takýto predaj. Za príležitostný trh je možné považovať jarmok, sezónny predaj a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových či iných potrieb v primeranom množstve medzi fyzickými osobami navzájom (t. j. burzy rôzneho zamerania).

Za ambulantný predaj, v zmysle zákona, je možné považovať predaj výrobkov v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni, prípadne sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Ak živnostníci a obchodné spoločnosti prevádzkujú kamenné obchody (riadne označené prevádzkarne v zmysle živnostenského zákona) sú povinní uskutočniť opatrenia podľa zákon o predaji na trhu, ak predávajú svoje výrobky na mieste pred svojou predajňou.

Predmetný zákon pozná definuje aj označenie stánok s trvalým stanovišťom. Ide o stánok s celoročnou prevádzkou, prípadne sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou v zmysle § 43 zákona č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Musí ísť o stavebnú konštrukciu, postavenú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Takáto stavba musí byť umiestnená na verejnom priestranstve, vlastnená prevádzkovateľom, alebo prenajatá osobe, ktorá v stánku predáva.

Trhovým miestom však môže byť aj iné miesto, ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je štandardnou prevádzkarňou a v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh.