Povinnosti trhovníkov

30.12.2021

Zákon, ktorý stanovuje podmienky pre predaj na trhových miestach určuje, okrem iného, aj povinnosti pre trhovníkov. Predajcovia sú preto povinní:

 • označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
 • dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
 • používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (v prípade, že im zo zákona táto povinnosť nevyplýva, sú povinní to preukázať); 
 • udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
 • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 
 • dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.

Trhovník je zároveň povinný predložiť správcovi trhoviska, prípadne správcovi trhového miesta s ambulantným predajom, ako aj príslušným orgánom dozoru nasledovné doklady:

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch, 
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
 • pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o nadobudnutí tovaru, avšak len v prípade, že trhovník je zároveň obchodníkom a neponúka vlastný vyrobený tovar (tento doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov v rámci burzy); 
 • Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tieto nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.